En nationell, myndighets- och organisationsövergripande plattform för jämlik hälsa och vård etableras. Välkommen till drogFOKUS 2018 – för en hållbar framtid Nationell plattform för jämlik hälsa och vård. SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarie kring några av utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. Onsdag 17 oktober. Regeringen beslutade den 17 december 2015 om att tillsätta en särskild utredare, i form av en nationell samordnare, med uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Prevention handlar om att minimera risker för och förebygga sjukdomar och ohälsoproblem. Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården. SKL’s Nationell plattform för jämlik hälsa och vård har haft möte. Organisatör: Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk Förening för Diabetologi och Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och Landsting Målgrupp: Personer som arbetar med kroppsliga, psykiska sjukdomar, funktionsnedsättningar inom primär­vård, specialiserad vård, liksom personal inom kommunerna som i sitt ar­bete möter personer med både psykisk och somatisk ohälsa. 08:00-09:30 Registrering och fika 09:30-11:30. Nationell strategi för omsorg om ... tillgång till god vård och omsorg som både är jämställd och jämlik. Kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård-behandlingsrekommendationer ... Initiera frågor för nationell samverkan 3. Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som var tänkt att hjälpa Sveriges invånare att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egna hälsa, samt vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster. Nationell plattform för jämlik hälsa och vård SKL har samlat ett antal myndigheter och organisationer till en nationell plattform för jämlik hälsa och vård. Och hur tolk kan användas via olika medier - … En mer jämlik vård är möjlig. Försäljningen av D-vitamin har blivit en miljardindustri [1, 2]. Det här är Vänsterpartiets partiprogram och det är partiets viktigaste dokument. Tillgången till vård, människors hälsa och möjlighet till överlevnad i olika sjukdomar skiljer sig idag. I juni 2017 överlämnade Kommissionen sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47). Personer som lever med psykisk ohälsa tillhör de största förlorarna i dagens samhälle och får inte samma möjligheter som den övriga befolkningen. SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarium kring några av utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. ... vars syfte är att utgöra en plattform för Det här behövs för att gymnasielagen ska fungera Kommunerna behöver tydliga besked om att de kommer att få ersättning för kostnader under ansökningstiden och att staten tar ansvar för situationer som kan uppstå framöver. (Vi reserverar oss för att delar i programmet kan komma att ändras.) Nationell aktörssamverkan för ... vård för jämlik hälsa och patientsäker- het. Nationell läkemedelslista ... prioritera åtgärder och skapa en plattform för ... vidareutveckla arbetet och för att öka möjligheterna till en jämlik vård. Så inleds stadgarna för Svensk-Kubanska Föreningen. Nu har landets samtliga landstings- och regiondirektörer skrivit under en gemensam vision för jämlik hälsa. D-vitaminbrist framhävs av marknadskrafter som ett oerhört vanligt tillstånd, och behandlingar marknadsförs ofta som lösningen på allahanda besvär. Socialstyrelsen ska ges ett utökat uppdrag att kartlägga och redovisa hur många människor som bedöms dö i onödan. Det behövs en Trenden visar … För att kunna vända trenden med ökande ojämlikhet krävs en kraftansträngning på alla nivåer i hälso- och sjukvården. Kommissionen för jämlik vård lägger fram följande 17 förslag i syfte att bidra till en mer jämlik hälso- och sjukvård: • En nollvision för dödsfall på grund av ojämlik vård införs. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om hur vi kan utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård, med fokus på hälsoförståelse, hälsofrämjande och personcentrerade möten och prevention. Nationell plattform för jämlik hälsa och vård definierar det såhär: Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett bland annat personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Trenden visar på ökande ojämlikhet inom hälsa och vård i Sverige. Hur tolk kan användas via olika medier - telefon, videomöte eller på plats tas också upp. Nationell plattform för jämlik hälsa och vård 2013-07-11 Aktuellt Hälsan i Sverige har en positiv utveckling – men inte för alla. 2. Seminarieinformationen uppdateras kontinuerligt på Det goda mötet via tolk SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarie kring några av utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. SKL tillsammans med Nationell plattform för jämlik hälsa och vård arrangerar ett seminarie kring några av utmaningarna och möjligheterna med att med hjälp av tolk skapa det goda mötet. För att nå målen om en jämlik vård och jämlik hälsa för hela befolkningen krävs att alla sjuksköterskor ser som sin uppgift att arbeta promotivt och preventivt. Och hur tolk kan användas via olika medier - telefon, videomöte eller på plats. Promotion innebär att verka för att hälsan bevaras. Hissnande om vikt. överlämnades det andra delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4). Målet är att vända trenden med ökande skillnader i vården mellan grupper. Kultur 03 OKT 2018 Holländare och värmlänningar får väga tyngre när de åker hiss, finner seniorprofessorn Stephan Rössner efter att ha studerat skyltar om max antal tillåtna resenärer samt total maxvikt i en kohort slumpvis utvalda hissar. ... skapa en plattform för dialog när det och kunskap har Kommissionen bildat två referensgrupper, en med politiker och en med kommuner och landsting samt ett nätverk för dialog inom Regeringskansliet. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen. Bland annat beroende på var i landet man bor, om man är … ... Diskussion om bl a utredningen om grundutbildningen, fortbildning, nationell Jämlik hälsa är inte för alla – personer med psykisk ohälsa glöms 2016-02-18. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger till grund för Vänsterpartiets praktiska politik.
2017: nationell plattform för jämlik hälsa och vård | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress